Regulamin korzystania z serwisu

1. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis glusi24.info w zakresie serwisu glusi24.info na rzecz Użytkowników w zakresie pośrednictwa w wystawianiu ogłoszeń w serwisie glusi24.info.

 

2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Cennik — ustalane przez glusi24.info opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez glusi24.info.
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie, wraz z możliwością umieszczenia dodatkowych informacji, opublikowane przez glusi24.info w ramach Serwisu glusi24.info.
Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez glusi24.info, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu glusi24.info wraz z Polityką Prywatności.
Polityka prywatności — integralna część Regulaminu, określająca funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu glusi24.info.
Serwis — strona internetowa prowadzona pod adresem glusi24.info, którą zarządza Administrator
Administrator – glusi24.info,
Przedmiot ogłoszenia — towar, produkt lub usługa którą Użytkownik chce sprzedać lub nabyć, o ile są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie wymagają dodatkowych zezwoleń i koncesji.
Serwis glusi24.info — usługa świadczona przez glusi24.info w ramach internetowego serwisu ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń, dostępny w domenie www. glusi24.info, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora.

3. Zasady funkcjonowania serwisu glusi24.info

3.1. glusi24.info świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości stałej emisji ogłoszeń wraz z ich dodatkowymi danymi na przykład zdjęciami, opisem cech i funkcjonalności.
3.2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach Serwisu glusi24.info, w szczególności poprzez podanie: a) danych teleadresowych Użytkownika b) opisu Przedmiotu ogłoszenia, c) innych informacji o Przedmiocie ogłoszenia, d) oczekiwanej ceny brutto sprzedaży lub zakupu.
3.3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.
3.4. Każde Ogłoszenie może zostać promowane.
3.5. Promowanie Ogłoszenie polega na: a) podświetleniu tła Ogłoszenia innym kolorem, b) umieszczeniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeń w swojej kategorii na stronie internetowej Serwisu glusi24.info oraz w innych miejscach serwisu w sposób losowy, z innymi ogłoszeniami promowanymi. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. c) zamieszczaniu ogłoszeń we wszystkich mediach, którymi zarządza oraz z którymi współpracuje Administrator.
3.6. Użytkownik podczas zamieszczania Ogłoszenia sam decyduje w jaki sposób dodatkowo chce promować swoje Ogłoszenie zgodnie z usługami oferowanymi w Serwisie glusi24.info.
3.7. Emisja Ogłoszenia następuje nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.
3.7. Serwis glusi24.info nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów z którymi współpracuje lub administruje Administrator.
3.8. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej innego Przedmiotu ogłoszenia. Ten sam Przedmiot ogłoszenia nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.
3.9. Zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu oraz wstawianie Ogłoszenia do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z blokadą Ogłoszenia Użytkownika.
3.10. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw glusi24.info, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis glusi24.info nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
3.14. glusi24.info ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi glusi24.info, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.
3.15. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez:
1. Administratora,
2. podmioty współpracujące z Administratorem
3. serwisy zarządzane przez Administratora,
w takich mediach jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.

 

4. Zasady uczestnictwa

4.1. Uczestnictwo w serwisie glusi24.info wymaga wyrażenia przez Użytkownika akceptacji treści Regulaminu w momencie dodawania Ogłoszenia.
4.2. Użytkownik w związku z uczestnictwem w serwisie glusi24.info może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe. glusi24.info może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Użytkownika na adres Administratora glusi24.info dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w Ogłoszeniu.
4.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez glusi24.info jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.4. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
4.5. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie glusi24.info czynności w ramach niniejszej usługi.

 

5. Opłaty

5.1. Usługi świadczone w ramach Serwisu glusi24.info są bezpłatne.

 

 

6. Postępowanie reklamacyjne

 


6.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez glusi24.info usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
6.2. Reklamacje powinny zostać zgłoszone do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adres podany na stronie internetowej.
6.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, tytułu Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja, bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

 

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
7.2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie glusi24.info i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez glusi24.info, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli glusi24.info dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w art. 3.8.
7.3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 8.2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu glusi24.info.

 
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42